Có thật đàn bà hơn nhau ở tấm chồng?

Cách đây 6 giờ
Nếu lấy mức độ viên mãn làm thước đo hạnh phúc của mỗi người đàn bà, sẽ thấy họ hơn - kém nhau chỗ nào!