Ai thả “cô Vy” vào TPHCM?

Cách đây 15 giờ
Ai thả “cô Vy” vào TPHCM? Bệnh nhân 1.342 và 1.347. Đành là thế! Nhưng không có sự mất cảnh giác của chúng ta sao?