"Thuốc” trị bệnh... chán sống

Cách đây 1 giờ
Phương pháp 4H: hỏi han, hiện diện, hy vọng và hỗ trợ. Chỉ cần một câu hỏi han có khi cũng cho thấy sự thần kỳ của lòng quan tâm.