Cuộc đời đóng khung quá buồn

Cách đây 15 giờ
Em như con cá bị nuôi nhốt trong hồ kính, cuộc đời đóng khung trong mấy bức tường của gia đình và quầy thuốc của bệnh viện