Quảng cáo trên xuất bản phẩm: Đã cấm còn cố!

Cách đây 7 phút
Các loại sách và tài liệu dưới dạng sách, chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản trên bìa hai, ba và bốn.