Thanh tra việc cấp phép, quản lý giá và chất lượng trang thiết bị y tế

Cách đây 7 giờ
Bộ Y tế vừa thành lập đoàn thanh tra về cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế.