Menu

Cho rằng nhân viên bệnh viện chậm trễ hút đàm cho mẹ mình, dẫn đến việc bệnh nhân hôn mê sâu và tử vong sau đó, chị Lệ có đơn gửi cơ quan chức năng.
Trang 1 trong 146