Rau có sâu nghĩa là rau an toàn?

08-08-2022 06:55:53
Tại sao những con sâu này không chết vì thuốc? Vì chúng lờn thuốc, và rau “bẩn” vẫn hoàn “bẩn”, cho dù có sâu.