Chồng giận lẫy hay kiếm cớ che giấu điều gì?

29-12-2020 19:26:31
Đã hơn hai tháng, chồng tôi giận lẫy chuyện giường chiếu, tôi nghĩ anh ấy không chỉ giận, mà ẩn đằng sau còn tâm tư gì đó.