Các cơ quan chuyên môn của TP. Thủ Đức không có quá 3 phó trưởng phòng

30/03/2021 - 06:08

PNO - TP. Thủ Đức được quy định có 13 cơ quan chuyên môn, trong đó có phòng khoa học - công nghệ. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc TP. Thủ Đức do UBND TP. Thủ Đức xem xét, quyết định nhưng không quá 3 người.

Ngày 29/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020 (ngày 16/11/2020 của Quốc hội) về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Theo đó, Nghị định quy định công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, UBND TP. Thủ Đức và do UBND quận, UBND TP. Thủ Đức quản lý, sử dụng.

Nghị quyết 131/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16/11/2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.từ 01/7/2021 TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND quận, phường và thực hiện việc tổ chức chính quyền đô thị như quy định nêu trên.từ 01/7/2021 TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND quận, phường và thực hiện việc tổ chức chính quyền đô thị như quy định nêu trên.từ 01/7/2021 TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND quận, phường và thực hiện việc tổ chức chính quyền đô thị như quy định nêu trên.từ 01/7/2021 TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND quận, phường và thực hiện việc tổ chức chính quyền đô thị như quy định nêu trên.
Nghị quyết 131/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 16/11/2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Theo nghị quyết, từ ngày 1/7/2021, TPHCM không còn HĐND cấp quận, phường

Chủ tịch UBND TPHCM quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch UBND quận, phó chủ tịch UBND quận, giao quyền chủ tịch quận, quyền chủ tịch UBND TP. Thủ Đức theo quy định pháp luật.

Chủ tịch quận và chủ tịch UBND TP. Thủ Đức quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch UBND phường, phó chủ tịch UBND phường, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, giao quyền chủ tịch phường theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM, chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và chủ tịch quận thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND quận, UBND TP. Thủ Đức và UBND phường theo quy định pháp luật về thẩm quyền và phân cấp, ủy quyền.

Sở Nội vụ TPHCM theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND quận, UBND TP. Thủ Đức và UBND phường.

Cũng theo Nghị định, mỗi ban thuộc HĐND TPHCM có 1 ủy viên hoạt động chuyên trách. Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND TPHCM xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của trưởng ban của HĐND.

Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban thuộc HĐND TPHCM phải là đại biểu HĐND TPHCM đương nhiệm, có trình độ đại học trở lên, có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực phù hợp chức danh ủy viên chuyên trách. Được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở.

Đối với Quy định về người hoạt động không chuyên trách, căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu thực tiễn và ngân sách Thành phố, UBND TPHCM trình HĐND cùng cấp quyết định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố theo quy định pháp luật.

TP. Thủ Đức được quy định có 13 cơ quan chuyên môn, gồm Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo; Thanh tra, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế và Phòng Khoa học - Công nghệ. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc TP. Thủ Đức do UBND TP. Thủ Đức xem xét, quyết định nhưng không quá 3 người.

TP. Thủ Đức thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách TP. Thủ Đức đảm bảo đủ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh, xã hội cho thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND TP. Thủ Đức được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của mình.

TP Thủ Đức có 13 cơ quan chuyên môn, trong đó có Phòng Khoa học - Công nghệ
TP. Thủ Đức có 13 cơ quan chuyên môn, trong đó có Phòng Khoa học - Công nghệ

Nghị định quy định HĐND TPHCM, UBND TPHCM chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND quận, phường; các trường hợp đang là chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, phường nhưng không được bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch quận, phường khi thực hiện Nghị quyết số 131.

Số lượng lãnh đạo, quản lý và biên chế công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức đơn vị tại TP. Thủ Đức thực hiện theo quy định của Nghị quyết 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

Cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc ở UBND phường khi không được chuyển thành công chức thì thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Ngoài ra, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND TPHCM trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức ở phường thuộc diện giải quyết chế độ, chính sách.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tuyết Dân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI