Xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây trường THCS Mạch Kiếm Hùng

07/12/2022 - 16:20

PNO - Công trình Trường THCS Mạch Kiếm Hùng có khối A nằm trong vùng bảo vệ II của di tích cấp quốc gia Miếu Thiên Hậu (Hội quán Tuệ Thành). Do đó, để đầu tư xây dựng cần phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định chấp thuận.

Tại kỳ họp thứ tám, HĐND TPHCM khóa X, UBND TPHCM đã có tờ trình về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường THCS Mạch Kiếm Hùng (quận 5). Dự án này có quy mô đầu tư hơn 61,1 tỷ đồng.

Dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đợt 2/2017. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư. 

Kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khóa X, sẽ quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng (quận 5).
Kỳ họp thứ tám, HĐND TPHCM khóa X, sẽ quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường THCS Mạch Kiếm Hùng (quận 5)

Đối với điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, UBND TPHCM kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2018-2020 thành từ 2022-2025.

Nguyên nhân điều chỉnh là do công trình xây dựng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng có khối A nằm trong vùng bảo vệ II của di tích cấp quốc gia Miếu Thiên Hậu (Hội quán Tuệ Thành), do đó dự án đầu tư phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định chấp thuận.

Để đảm bảo hồ sơ thiết kế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định chấp thuận, chủ đầu tư và tư vấn thiết kế cần phải thực hiện việc lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thiết kế. Vì vậy, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở và dự án đầu tư đã kéo dài, chậm trình thẩm định phê duyệt và triển khai thi công.

Đối với điều chỉnh chủ đầu tư, UBND TPHCM kiến nghị điều chỉnh tên chủ đầu tư dự án thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5. Nguyên nhân điều chỉnh, ngày 29/1/2021, UBND quận 5 ban hành quyết định số 239/QĐ-UBND về tổ chức lại Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 5 thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5.

Công trình Trường THCS Mạch Kiếm Hùng có khối A nằm trong vùng bảo vệ II của di tích cấp quốc gia Miếu Thiên Hậu (Hội quán Tuệ Thành).
Công trình Trường THCS Mạch Kiếm Hùng có khối A nằm trong vùng bảo vệ II của di tích cấp quốc gia Miếu Thiên Hậu (Hội quán Tuệ Thành)

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố trong giai đoạn trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn.

Dự án xây dựng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng được bố trí hơn 60,8 tỷ đồng. UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 1455/QĐ-UBND về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn hơn 60,8 tỷ đồng. Như vậy, có đủ nguồn vốn ngân sách thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cho dự án.

Tuyết Dân - Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu