Những phụ nữ tận hiến: Độc lập mà không có trình độ thì cũng bỏ…

31-08-2020 12:00:26
Mây trắng đã về tụ trên mái tóc ấy khiến tôi vụt nhớ ảnh bà ngồi ký Hiệp định Paris, tóc xanh đen, kẹp sau vai như cô giáo...