Công trình lớn của nhân dân

17/05/2022 - 06:05

PNO - Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và kéo dài nhiều nhiệm kỳ.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở TPHCM là việc củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa (cả vật chất lẫn tinh thần) ở TPHCM mà nền tảng là từ những giá trị của cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nói cách khác, đó là làm cho môi trường sống của TP.HCM chứa đầy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa con người Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào văn hóa, con người TPHCM và trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, đặc thù của người dân TPHCM.

Đây là chủ trương được Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM thông qua và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Đây vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm lớn của Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố có liên quan đến việc xây dựng văn hóa, con người TP.HCM. Điều này khẳng định sự nhận thức của Đảng bộ ngày càng toàn diện, sâu sắc; nếu làm tốt, sẽ tạo nên nguồn lực tổng hợp để phát triển thành phố.

Thời gian qua, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã có những kết quả đáng ghi nhận. Đó là việc xây dựng những công trình, thiết chế văn hóa vật thể gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Các địa chỉ Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM tại Bến Nhà Rồng, Di tích quốc gia Nhà số 5 Châu Văn Liêm và một số công trình nghệ thuật, tượng Bác được đặt ở những nơi trang trọng. 

Đã có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, chương trình nghệ thuật về Bác như thơ ca, nhạc kịch, điện ảnh, kịch, cải lương… rất hay và đi vào lòng người. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nhất định và có nhiều điển hình sinh động.

Tuy nhiên, công trình, thiết chế văn hóa gắn với Bác còn ít, tác phẩm văn học nghệ thuật chưa tương xứng với cuộc đời và tầm vóc của Bác, việc học tập và làm theo Bác cần được triển khai sâu rộng hơn nữa. Cần nâng cao nhận thức và hành động, cần làm tốt hơn công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tổ chức thực hiện; cần phấn đấu để vươn tới những giá trị chân - thiện - mỹ trong tác phẩm văn học nghệ thuật, trong khắc họa hình tượng Bác…

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt trong bối cảnh mới với việc xác định quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu rõ ràng. Đây được xem là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và kéo dài nhiều nhiệm kỳ nhưng sẽ phấn đấu tạo điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trước hết là xây dựng văn hóa, con người TPHCM phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế, xã hội gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; hoàn thành quy hoạch tổng thể Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó có nâng cấp, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM, xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, xây dựng không gian văn hóa công cộng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần chuẩn hóa, đa dạng hóa việc giáo dục đạo đức, văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, con người TPHCM sao cho mỗi cơ quan, đơn vị, trường học là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu nhỏ; biểu dương, quảng bá các tấm gương trong học tập và làm theo Bác; nâng cao chất lượng các phong trào, các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, xây dựng các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp về Bác; tổ chức biểu diễn thường xuyên và thường niên cho người dân và du khách tại các không gian văn hóa công cộng, các địa chỉ sinh hoạt văn hóa cộng đồng…

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một công trình lớn, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân TPHCM. Do đó, cần có sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, của tất cả các hộ gia đình, trong đó Đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị giữ vai trò nòng cốt. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò quản lý nhà nước về văn hóa, tạo điều kiện để xây dựng thành công Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - động lực thúc đẩy sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới. 

Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI