Cà Mau đẩy mạnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

30/10/2022 - 15:25

PNO - Ngày 30/10, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính) vừa có chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện tốt việc tham vấn ý kiến của các chuyên gia, của người dân, tổ chức trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán, ổn định và dự đoán được các quy định. Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung vào việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chứng thực bản sao điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với các đơn vị cấp huyện, cấp xã. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Thực hiện nghiêm các quy định về cải cách chế độ công vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Trong năm 2022, các đơn vị phải hoàn thành việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Qua đó, tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, kiểm điểm những tập thể, cá nhân chưa quan tâm, sâu sát trong triển khai thực hiện, chất lượng, hiệu quả thực hiện chưa đạt yêu cầu, đặt biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Hùng Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI