Thuế thu nhập cá nhân, VAT, tiền thuê đất... được gia hạn từ ngày 8/4

09/04/2020 - 13:59

PNO - Gia hạn thời hạn nộp thuế như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn trước đại dịch COVID-19.

Theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, đối với thuế GTGT (trừ thuế giá trị gia tăng nhập khẩu), gia hạn thời gian nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 và kỳ tính thuế quý I, quý II/2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

THuế
Nghị định gia hạn nộp thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 8/4/2020. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục tại Cục thuế Hà Nội - Ảnh: Hương Giang/QĐND

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Theo đó, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020; kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020; kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020; kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020; kỳ tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; kỳ tính thuế quý II năm 2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Về thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế TNDN thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

Đối với thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 chậm nhất vào ngày 31/12/2020.

Riêng đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2010.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020.

Thanh Hoa

 
Array ( [news_id] => 1407742 [news_title] => Thuế thu nhập cá nhân, VAT, tiền thuê đất... được gia hạn từ ngày 8/4 [news_title_seo] => Thuế thu nhập cá nhân, VAT, tiền thuê đất... được gia hạn từ ngày 8/4 [news_supertitle] => [news_picture] => thue-thu-nhap-ca-nhan-vat-tien-thue-_1586415570.jpg [news_subcontent] => Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất chính thức có hiệu lực. [news_subcontent_seo] => Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất chính thức có hiệu lực. [news_headline] => Gia hạn thời hạn nộp thuế như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn trước đại dịch COVID-19. [news_content] =>

Theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, đối với thuế GTGT (trừ thuế giá trị gia tăng nhập khẩu), gia hạn thời gian nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 và kỳ tính thuế quý I, quý II/2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

THuế
Nghị định gia hạn nộp thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 8/4/2020. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục tại Cục thuế Hà Nội - Ảnh: Hương Giang/QĐND

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Theo đó, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020; kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020; kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020; kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020; kỳ tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; kỳ tính thuế quý II năm 2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Về thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế TNDN thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

Đối với thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 chậm nhất vào ngày 31/12/2020.

Riêng đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2010.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020.

Thanh Hoa

[news_source] => [news_tag] => dịch COVID-19,gia hạn thời gian nộp thuế,gia hạn tiền thuê đất,thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp,gia hạn nộp thuế [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-09 13:19:29 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-09 13:59:47 [news_relate_news] => 1407600,1405716,1406697,1407435, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 4 [newcate_code1] => thi-truong [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 553 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-vat-tien-thue-dat-duoc-gia-han-tu-ngay-8-4-a1407742.html [tag] => dịch COVID 19gia hạn thời gian nộp thuếgia hạn tiền thuê đấtthuế giá trị gia tăngthuế thu nhập doanh nghiệpgia hạn nộp thuế [daynews2] => 2020-04-09 13:59 [daynews] => 09/04/2020 - 13:59 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI