Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII: Tập trung thảo luận công tác kiểm tra và giám sát cán bộ, Đảng viên

07/05/2018 - 16:32

PNO - Sáng 7/5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII sẽ được khai mạc. Tại hội nghị dự kiến diễn ra trong một tuần lễ này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tập trung thảo luận ba đề án lớn

Ba đề án bao gồm: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trình hội nghị lần này nhằm ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề án được xây dựng trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII và những đề xuất, kiến nghị của 128 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, hội nghị sẽ nghe báo cáo, cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; báo cáo công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2017; công tác cán bộ…

Chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018 ngày 3/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành được giao nhiệm vụ phải đổi mới, nâng cao trách nhiệm, chất lượng chuẩn bị, phục vụ; khẩn trương hoàn thiện đúng tiến độ, chất lượng các báo cáo và đề án được phân công để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; không nợ đọng các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Nam Anh

 
TIN MỚI