TPHCM có nhiều kiến nghị liên quan đến việc phân loại rác sinh hoạt

15/09/2022 - 16:23

PNO - Ngày 15/9, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, đơn vị này vừa có văn bản góp ý hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác tại nguồn chuyển Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét.

 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, cần có hướng dẫn thêm trường hợp người dân đã chấp nhận chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý đối với tất cả các loại chất thải rắn phát sinh hằng ngày thì có bị xử phạt về hành vi không phân loại rác hay không.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cần có hướng dẫn thêm trường hợp người dân đã chấp nhận chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý đối với tất cả các loại chất thải rắn phát sinh hằng ngày thì có bị xử phạt về hành vi không phân loại rác hay không

Trước đó, UBND TPHCM đã có phiếu chuyển về việc góp ý dự thảo “Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt” đính kèm công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi rà soát và tổng hợp ý kiến của các đơn vị có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có ý kiến nên khuyến khích tất cả các đối tượng khác nằm trong quy định phân loại chất thải rắn tại nguồn tận dụng chất thải thực phẩm để làm phân bón. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có hướng dẫn về quy trình, phương pháp cụ thể đối với việc tận dụng chất thải thực phẩm làm phân bón, chủ nguồn thải có thể tự thực hiện hay cần báo cáo cơ quan quản lý tại địa phương.

Đối với việc sử dụng bao bì, thùng chứa đựng chất thải, cần thống nhất màu sắc bao bì và dấu hiệu nhận biết của các túi chứa chất thải sau phân loại thống nhất trên cả nước để người dân thuận tiện trong việc nhận biết cũng như công tác tuyên truyền.

Tại khoản 3 mục III của dự thảo nêu trên quy định chất thải rắn sinh hoạt khác bao gồm tất cả các loại không nêu ở trên được cho chung vào một bao bì. Do trong chất thải rắn sinh hoạt khác bao gồm chất thải nguy hại hộ gia đình nên nếu cho chung vào một bao bì là chưa phù hợp.

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải thực phẩm được phân thành loại khác với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng. Do đó, có thể hiểu người dân phải chi trả phí thu gom, vận chuyển và xử lý đối với “Chất thải thực phẩm” sau khi đã phân loại. Bởi, theo điểm c, khoản 1, điều 79 của Luật Bảo vệ môi trường chỉ quy định “Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý”.

Ngoài ra, tại khoản 2, điều 79 quy định “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 75 của Luật này thì phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác”.

Đối với nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng cơ chế giá thu gom và xử lý để khuyến khích người dân phân loại thành ba loại theo khoản 1, điều 75, Luật Bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay, theo Luật Bảo vệ môi trường, người dân sẽ chi trả đầy đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý đối với nhóm chất thải thực phẩm và chất thải khác sau khi phân loại.

Bộ cũng cần có hướng dẫn thêm trường hợp người dân đã chấp nhận chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý đối với tất cả các loại chất thải rắn phát sinh hàng ngày như chất thải rắn sinh hoạt khác (theo quy định tại khoản 2, điều 79, Luật Bảo vệ môi trường) thì có bị xử phạt về hành vi không phân loại theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hay không.

Ngoài ra, đối với chất thải tái chế theo quy định người dân sẽ không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý. Do vậy khi triển khai đồng bộ chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn, tại các địa phương sẽ có sự gia tăng về thành phần và khối lượng chất thải sau phân loại.

Nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác xử lý cũng như quản lý về mặt môi trường của các cơ sở tái chế chất thải, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có các quy định về quy hoạch các khu xử lý, tái chế chất thải liên vùng để giải quyết vấn đề xử lý chất thải tái chế sau phân loại.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu