Khai mạc Hội thảo quốc gia về hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam

29/11/2022 - 09:39

PNO - Khoảng 500 nhà khoa học, nhà quản lý và văn nghệ sĩ tham dự Hội thảo quốc gia tại 3 điểm cầu Hà Nội, Thừa Thiên - Huế và TPHCM.

 

phiên thảo luận: “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”
Đại biểu tại phiên thảo luận “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

Sáng 29/11, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” đã khai mạc tại Hà Nội. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Hội thảo nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sau nội dung khai mạc, phát biểu định hướng, hội thảo được chia thành 2 phiên thảo luận: “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”. Các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa sẽ trao đổi, nghiên cứu, hướng đến xác định hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2 phiên thảo luận cũng sẽ tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; xác định nội dung các giá trị cụ thể trong từng hệ giá trị; những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc sử dụng, giữ gìn, phát huy các hệ giá trị nhằm phục vụ phát triển đất nước; đồng thời xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo diễn ra trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến tại Huế và TPHCM, với sự tham gia của khoảng 500 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và văn nghệ sĩ.

M.Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI