Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ năm 2020

25/12/2019 - 11:21

PNO - Trong năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 25/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong năm qua, ngành xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Quy hoach Bo Chinh tri, Ban Bi thu tu nam 2020
Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong đó, đã trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án, góp phần hoàn thành 69/75 đề án nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao.

Đến nay, toàn hệ thống chính trị đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 100 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 496 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc ban, bộ, ngành Trung ương; hơn 2.600 phòng và tương đương; gần 2.000 đội thuộc chi cục; giảm hơn 4.100 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm hơn 2.200 đầu mối trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, nhất là 2 năm gần đây đã giảm được 236.039 người (giảm 6,58% so với biên chế thực tế tại thời điểm 30/4/2015); 41.000 hợp đồng 68 và hơn 25.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã so với năm 2015.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần giảm khoảng 10.000 tỉ đồng khi bố trí ngân sách nhà nước năm 2019 cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Theo ông Bình, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã điều động, luân chuyển 29 cán bộ diện Trung ương quản lý giữ chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên huyện, chuẩn bị một bước nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2019 đã kiện toàn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 560 cán bộ diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 cán bộ.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cũng lưu ý, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được đấu tranh ngăn chặn, có kết quả bước đầu nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tự phê bình và phê bình, thực hiện quy định nêu gương có nơi, có lúc còn hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu. Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phòng, chống suy thoái chưa thật sự vững chắc.

Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi thực hiện chưa nghiêm, còn để mất dân chủ, chưa thật sự khách quan...

Quy hoach Bo Chinh tri, Ban Bi thu tu nam 2020
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Về nhiệm vụ trong năm 2020, ông Bình nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung cao độ thực hiện tốt, trong đó tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Tham mưu, chuẩn bị, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tham mưu hoàn thiện có chất lượng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội XII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tinh thần kết hợp hài hòa giữa kế thừa, đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến, tính đặc thù nhưng dứt khoát phải nâng cao chất lượng nhân sự.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát quy hoạch để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp nhiệm kỳ tới, kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp. 

Đặc biệt, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là BCH Trung ương khóa XIII.

B.L

 
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI