Chú ý phát hiện việc sử dụng trí tuệ nhân tạo khi xét giáo sư, phó giáo sư

13/03/2023 - 06:27

PNO - Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa có công văn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Đặc biệt, Hội đồng Giáo sư nhà nước khuyến cáo các đơn vị lưu ý phát hiện, xem xét và đánh giá các công trình khoa học sử dụng hoặc có sự trợ giúp của các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, tổ chức thảo luận và có kết luận đánh giá những công trình khoa học này.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023, các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan).

Trong đó, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch và đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên. Đồng thời, chú ý, xem xét về chuyên môn - học thuật, tính liêm chính khoa học; thẩm định kỹ chất lượng tạp chí và chất lượng các công trình khoa học.

Các đơn vị, cá nhân có liên quan cần thực hiện nghiêm các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo điều kiện để hội đồng giáo sư các cấp hoạt động hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch. Năm 2023, tiếp tục sử dụng các biểu mẫu trong phụ lục II của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như năm 2022, đã được ban hành kèm theo Công văn số 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước… 

Minh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI