Cần Thơ: Sẽ giảm hơn 30 phòng chuyên môn, trên 50 trưởng phó phòng

25/06/2021 - 12:52

PNO - Ngày 25/6, UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp TP và cấp huyện trên địa bàn.

Ngày 25/6, UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp TP và cấp huyện trên địa bàn. UBND TP. Cần Thơ giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện, cáo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quy định.

Được biết, trước đây, ngày 14/11/2018, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định số 2980/QĐ-UBND phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính trên địa bàn, giai đoạn đến năm 2020.

 

UBND TP. Cần Thơ thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho đối tượng
UBND TP. Cần Thơ thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho đối tượng

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trước đó, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, qua rà soát thực trạng tổ chức thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp TP của một số cơ quan chưa đáp ứng tiêu chí về số lượng biên chế công chức tối thiểu theo quy định; số lượng cấp phó của các tổ chức thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp thành phố và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chưa phù hợp quy định.

Cụ thể, về cơ cấu tổ chức tại Sở Nội vụ TP. Cần Thơ, có Chi cục Văn thư - lưu trữ không đủ tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP nêu trên (dưới 12 biên chế công chức/Chi cục). Về số lượng phòng và tương đương thuộc Chi cục và tổ chức tương đương, ở cơ quan này cũng có đến 6 phòng và tương đương (phòng Hành chính - tổng hợp, phòng Quản lý văn thư - lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư - lưu trữ; phòng Hành chính - tổng hợp, phòng Nghiệp vụ 1,  phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Ban Tôn giáo và phòng Hành chính - tổng hợp thuộc Ban Thi đua - khen thưởng) không đủ tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 107 (dưới 5 biên chế công chức/phòng).

Tương tự, tại Sở Giao thông - Vận tải TP. Cần Thơ, có 2 phòng (phòng Kế hoạch - thẩm định, phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông) không đủ tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định 107/2020/ND-CP (dưới 6 biên chế công chức/phòng). Cũng trong tình trạng vừa nêu, Sở Tư pháp có 4 phòng, Sở Thông tin - Truyền thông có 3 phòng, Sở Ngoại vụ 1 phòng, Sở Giáo dục - đào tạo 5 phòng (dưới 6 biên chế công chức/phòng), Sở Khoa học và Công nghệ có 3 phòng (dưới 5 biên chế công chức/phòng)….

Đáng chú ý, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có đến 27 phòng và tương đương thuộc chi cục và tổ chức tương đương không đủ tiêu chí thành lập theo quy định (dưới 5 biên chế công chức/phòng).

Từ thực trạng nêu trên, UBND TP. Cần Thơ cho rằng việc xây dựng đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên chuyên môn cấp thành phố, cấp huyện là cần thiết và phù hợp.

“Trong quá trình sắp xếp phải đảm bảo hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, xáo trộn; sau khi sắp xếp, kiện toàn hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho đối tượng”, đề án nêu rõ. 

Có 12 cơ quan Sở ở TP. Cần Thơ cần thay đổi về cơ cấu tổ chức do sắp xếp lại các phòng chuyên môn
Có 12 cơ quan Sở tại TP. Cần Thơ sẽ thay đổi về cơ cấu tổ chức do sắp xếp lại các phòng chuyên môn

Theo nội dung sắp xếp, TP. Cần Thơ sẽ có 7 cơ quan Sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện có, gồm Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND TP, Thanh tra TP, Ban Dân tộc.

Có 12 Sở sẽ thay đổi về cơ cấu tổ chức do sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc sở, thuộc chi cục, gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo.

Về số lượng tổ chức, phòng chuyên môn thuộc Sở giảm 8 phòng; giảm 3 chi cục và 1 trung tâm; giảm 31 phòng chuyên môn thuộc chi cục và tương đương.

Theo đề án trên, UBND TP quyết định số lượng phó giám đốc Sở sau khi có ý kiến thông nhất của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo mỗi sở bình quân có 3 phó giám đốc (Sở Ngoại vụ dôi dư 1 phó giám đốc sau khi sắp xếp).

Về số lượng cấp trưởng, cấp phó tổ chức thuộc, trực thuộc Sở, sẽ giảm 3 trường hợp trưởng phòng và 37 phó trưởng phòng. Ở cấp phòng thuộc chi cục và tương đương, sẽ giảm 5 trưởng phòng và 9 phó trưởng phòng. 

Bên cạnh đó, về cơ quan chuyên môn cấp huyện, sẽ giảm 9 phòng y tế tại các quận huyện trên địa bàn.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI