Thành phố Bảo Lộc đã hết chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

29/07/2021 - 08:29

PNO - UBND TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa có văn bản số 1604/UBND -TMNT về việc tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP.Bảo Lộc, đến ngày 30/6/2021, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở thành phố được phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng đã hết. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của TP.Bảo Lộc đang triển khai thực hiện nhưng chưa được phê duyệt. Theo quy định Luật đất đai 2013, các hồ sơ xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn TP.Bảo Lộc không đủ điều kiện giải quyết. UBND TP.Bảo Lộc đã báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét có ý kến chỉ đạo.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP.Bảo Lộc tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố sẽ có thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất biết để thực hiện theo đúng quy định.

Nhu
Nhu cầu chuyển mục đích của người sử dụng đất tăng trong những năm gần nên chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP.Bảo Lộc không đủ


Theo kết quả thống kê đất đai TP. Bảo Lộc ngày 31/12/2020, đất ở trên địa bàn thành phố là 912,04ha. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, chỉ tiêu đất ở tại TP. Bảo Lộc là 943,61 ha. 

Kết quả thực hiện về chỉ tiêu đất ở theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2020 UBND tỉnh phê duyệt của TP.Bảo Lộc đến hết kỳ quy hoạch đã thực hiện được 912,04ha, đạt 96,7% so với quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu đất ở tại thành phố còn phải thực hiện là 31,57ha (912,04ha/943,61ha). 

Căn cứ quy định Luật Đất đai năm 2013, khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. 

Do TP.Bảo Lộc chưa có Quy hoạch sử dụng đất kỳ mới 2021- 2030, để giải quyết nhu cầu chuyển mục đích của người sử dụng đất, góp phần thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2021. UBND thành phố đã lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TP Bảo Lộc; trong đó có chỉ tiêu đất ở năm 2021 là 993,12ha (so với quyết định số 904/QĐ-UBND tăng 49,51ha). 

Từ năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo quy định Luật Đất đai 2013 (trong đó có thành phố Bảo Lộc). Do chỉ tiêu đất ở quy hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn thành phố vẫn còn 31,57ha, nhu cầu chuyển mục đích của người sử dụng đất tăng trong những năm gần đây nên trong chỉ tiêu đất ở kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND TP.Bảo Lộc đã lập là 993,12ha. Trong đó có 31,57ha chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và 49,51ha kỳ mới theo định hướng dân số tăng của Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2040 và vùng phụ cận thành phố Bảo Lộc. 

Tuy nhiên, hiện nay Quy hoạch sử dụng đất thành phố Bảo Lộc kỳ 2021-2030 chưa lập xong nên chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Theo quy định Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 148/2020/NĐ-CP, TP.Bảo Lộc thì trong năm 2021 UBND TP chỉ được phép thực hiện hết chỉ tiêu chuyển mục đích từ các loại đất sang đất ở còn lại của Quy hoạch sử dụng đất kỳ trước là 31,57ha. Diện tích 49,51ha chỉ được thực hiện sau khi có Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ mới (2021-2030) được UBND tỉnh phê duyệt. 

Đến nay, qua tổng hợp rà soát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 về chỉ tiêu đất ở trên địa bàn TP.Bảo Lộc đến ngày 30/6/2021, TP đã thực hiện hết chỉ tiêu kỳ quy hoạch sử dụng đất kỳ trước. Vì vậy, nếu UBND thành phố Bảo Lộc tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở sẽ vi phạm quy định nêu trên. 


Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI