Hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân

29/01/2021 - 14:05

PNO - Để đạt mục tiêu phát triển bền vững nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, đại biểu Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất một số nhiệm vụ trong nội dung tham luận tại Đại hội.

Các báo cáo và văn kiện trình đại hội đã đề cập đầy đủ, toàn diện về định hướng quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, thực tế, chúng ta đang đối mặt các thực trạng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ còn thấp và cơ cấu chưa hợp lý; chất lượng việc làm thấp, tạo việc làm chưa thực sự bền vững, thu nhập chưa cao; tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên còn lớn, cao gấp ba lần tỷ lệ thất nghiệp chung; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, nhất là nông dân và lao động khu vực phi chính thức; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chênh lệch giàu - nghèo về mức sống, hưởng thụ văn hóa, tinh thần giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng còn lớn và có xu hướng gia tăng; nạn bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp; tệ nạn xã hội gây ra những bất ổn trong đời sống xã hội.

Đại biểu Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Để đạt mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi đề xuất một số nhiệm vụ. Một là, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo nguyên tắc bù đắp cống hiến, đóng góp, hy sinh và công bằng; bảo đảm người có công và gia đình họ có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn.

Hai là, tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều, bao trùm để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, tích hợp chính sách giảm nghèo, giảm các chính sách hỗ trợ trực tiếp, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo; thu hẹp khoảng cách về thu nhập, mức sống, điều kiện sống của người nghèo so với bình quân chung của cả nước; tập trung giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên cơ sở tiếp tục đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo với trọng tâm là hiện đại hóa để đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề; phấn đấu tăng tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ lên 30 - 35% vào năm 2025 và 40 - 45% vào năm 2030.

Bốn là, phát triển thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, đồng bộ, hiện đại và hội nhập; phát triển việc làm bền vững; tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; giảm lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp xuống dưới 25% vào năm 2025 và dưới 20% vào năm 2030.

Năm là, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt, hiện đại, chia sẻ và hội nhập; tăng hỗ trợ của Nhà nước để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu đạt tỷ lệ độ bao phủ 60% năm 2030, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. 

Sáu là, phát triển trợ giúp xã hội toàn diện, đa dạng, bao trùm, hiệu quả, phù hợp với vòng đời con người, có sự chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân; phấn đấu nâng tỷ lệ đối tượng được trợ giúp xã hội lên 3,5% dân số vào năm 2025 và 4% vào năm 2030.

Bảy là, thực hiện hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa nhà ở cho người di cư, người dân vùng chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu; bảo đảm nước sạch cho người dân nông thôn; nâng cao chất lượng thông tin truyền thông cho vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo.

Trích tham luận của Đại biểu Đào Ngọc Dung
(Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

Đại hội thông qua số lượng 200 ủy viên trung ương khóa mới

Chiều 28/1, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại phiên làm việc này, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tiếp đó, các đại biểu làm việc tại đoàn, nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 
TIN MỚI