Cấm cán bộ thanh tra giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra

03/12/2022 - 18:54

PNO - Thanh tra Chính phủ cấm cán bộ, công chức, viên chức của nhận tiền, quà, tài sản; tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức.

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đoàn Hồng Phong vừa ký Quyết định số 465/QĐ- TTCP ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của TTCP. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức của TTCP, có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định về tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của TTCP đã được ban hành trước đây trái với Quy chế này. 

Thanh tra Chính phủ cấm cán bộ, công chức, viên chức Tự ý tiếp xúc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra khi chưa được giao nhiệm vụ.
Thanh tra Chính phủ cấm cán bộ, công chức, viên chức tự ý tiếp xúc với đối tượng thanh tra khi chưa được giao nhiệm vụ

Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra của TTCP; trách nhiệm của lãnh đạo TTCP, thủ trưởng các vụ, cục chủ trì cuộc thanh tra, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị có liên quan, trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong tổ chức, hoạt động thanh tra; việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra tuân thủ các quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9//2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 1/10//2021 của TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.