TP.HCM phấn đấu đưa nhiều thanh niên vào quy hoạch lãnh đạo cấp thành phố

01/11/2021 - 18:57

PNO - UBND TP.HCM vừa có quyết định ban hành “Chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2021-2030”.

 Chương trình có hiệu lực thi hành từ ngày 28/10/2021 với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Thanh niên phải được trang bị trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm, văn hóa, có sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; là lực lượng xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến.

Qua đó, chương trình giúp thành phố hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, chương trình phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thanh niên, tăng cường công tác thu hút nguồn lực thanh niên là người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố tiến tới hình thành thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục truyền thống và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quê hương, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chương trình cũng xác định một số mục tiêu cụ thể đáng chú ý như: đến năm 2030, trên 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; 15% thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ.

Đối với mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, TP.HCM phấn đấu đến năm 2030, 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp thành phố, sở, phòng và tương đương. Thành phố có ít nhất 10% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, thành phố đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên xuống dưới 4%. Ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Thành phố tạo việc làm ổn định cho 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo...

Bên cạnh trách nhiệm được phân công cho các sở, ngành liên quan để thực hiện các mục tiêu, UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các đoàn thể tham gia thực hiện chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Mặt trận cần phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội, đoàn các cấp phát triển phong trào và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đến từ các thành phần, tạo điều kiện động viên, hỗ trợ phát huy vai trò thanh niên trên các lĩnh vực. 

Quốc Ngọc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI