Hội thảo khoa học về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

23/06/2022 - 10:53

PNO - Ngày 23/6, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

 

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng c
Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Hội thảo nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, với nhận thức Đảng là trung tâm của hệ thống chính trị, đồng thời là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng đã xác định, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Như vậy, cần nhận thức rằng, “Đảng là lực lượng lãnh đạo chứ không phải là cơ quan quyền lực nhà nước hay cơ quan quản lý. Đảng không làm thay chức năng, nhiệm vụ, không lấn sân quyền hạn của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Trong những nhiệm kỳ gần đây, vai trò và hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với các cấu trúc, tổ chức trong hệ thống chính trị đã không ngừng được nâng cao, nhất là đối với Nhà nước. Đồng thời phát huy mạnh mẽ dân chủ, từng bước nâng cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nhìn chung vẫn còn nhiều bất cập, lúng túng như việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết hiệu quả còn thấp. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thành pháp luật của Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ và kịp thời. Ngoài ra, cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước chưa thực sự đủ mạnh và hiệu quả. Quan hệ giữa chức năng lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lý của Nhà nước, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội còn chồng chéo. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng tham gia quản lý, giám sát còn hạn chế, bất cập…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên mong muốn lắng nghe nhiều ý kiến, bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng cho TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định, nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. TPHCM đã tổng kết và ban hành kết luận sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, việc tổ chức Hội thảo hôm nay là cơ hội để TPHCM được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học nhằm bổ sung nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt tiếp thu, học hỏi những thành tựu, kết quả, bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tỉnh thành bạn để áp dụng vào thực tiễn của TP trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh các vấn đề cốt lõi về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động của Đảng đối với tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị và xã hội, đổi mới công tác cán bộ và phương thức xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng.

Tam Bình

 
TIN MỚI