Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ngãi bị phê bình vì chậm trễ, né trách nhiệm

20/08/2021 - 14:57

PNO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Sở Tài nguyên Môi trường và một số địa phương vì chưa nghiêm túc, né tránh trách nhiệm, chậm xin lỗi người dân... trong thực hiện công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký công văn số 4065 về việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chủ tịch tỉnh giao, trong đó nêu rõ nhiều khuyết điểm của lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường và một số địa phương khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xử lý cán bộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân
GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân

Chưa nhìn thẳng vào sự thật, né tránh trách nhiệm

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Nghĩa Hành và UBND thành phố Quảng Ngãi chưa thực sự nghiêm túc, hầu hết đều là kiểm điểm phê bình, rút kinh nghiệm. Chỉ có duy nhất một viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi bị xử lý kỷ luật với hình thức “khiển trách”.

Giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân bị trể hẹn
Giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân bị trễ hẹn

Trong khi đó, qua kiểm tra, việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) lần đầu cho người dân tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành trong năm 2020 đa số bị trễ hẹn, gây bức xúc cho nhân dân, dẫn đến phản ánh, khiếu nại.

Điển hình, tại thành phố Quảng Ngãi, trong số tiếp nhận 2.480 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân 632 hồ sơ, đạt tỷ lệ 25,5% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong đó, giải quyết đúng hẹn 36 hồ sơ (đạt 5,7%), giải quyết trễ hẹn 596 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 94,3%).

Đối với huyện Nghĩa Hành, tiếp nhận 251 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân 136 hồ sơ, đạt tỷ lệ 54,1% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong đó, giải quyết đúng hẹn 40 hồ sơ (đạt 29,4%), giải quyết trễ hẹn 96 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 70,6%). 

Việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn kéo dài như nêu trên là vi phạm các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và một số quy định khác. Cấp thẩm quyền nhận thấy, xét về mức độ, ở 2 địa phương, nhất là TP. Quảng Ngãi, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn rất lớn nhưng chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm là chưa phù hợp với quy định pháp luật, chưa nhìn thẳng vào sự thật, né tránh trách nhiệm, không quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với công tác cải cách hành chính.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành nghiêm túc rà soát, đánh giá lại mức độ vi phạm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan để tiếp tục xem xét việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, thẩm định, xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/10/2021.

Chưa xin lỗi nhân dân vì nhân viên vi phạm

Trong quá trình thực hiện công vụ, đối với việc xin lỗi người dân bằng văn bản để công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (vì đã để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định về giải quyết thủ tục hành chính, gây bức xúc cho nhân dân), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi vì không nghiêm túc triển khai xin lỗi người dân bằng văn bản để công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi khẩn trương xin lỗi.

Tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong đó có thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
Tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hành chính liên quan đến đất đai

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành đã ban hành văn bản thực hiện việc xin lỗi người dân tại thông báo số 107/TB UBND ngày 30/7/2021. Tuy nhiên, văn bản không được gửi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cả 2 địa phương này hoàn thành việc công khai xin lỗi, đồng thời công khai văn bản xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 20/8/2021.

Phê bình hàng loạt địa phương

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi phê bình Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ và Bình Sơn không phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo số liệu hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn quản lý. Phê bình chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Sơn Hà và T.X Đức Phổ phối hợp thực hiện không nghiêm túc trong công tác báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu trên địa bàn quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, làm kéo dài thời gian chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hàng loạt địa phương bị phê bình vì không nghiêm túc thực hiện công vụ
Hàng loạt địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi bị phê bình vì không nghiêm túc thực hiện công vụ liên quan đến đất đai

Đối với nhiệm vụ rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) lần đầu hiện nay tại tỉnh chưa được giải quyết và đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng giải quyết. Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục khẩn trương phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp, báo cáo lại UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh còn bao nhiêu trường hợp chưa được giải quyết.

Lực lượng chức năng lưu ý, rà soát tất cả các hồ sơ phát sinh từ ngày 31/5/2021 trở về trước chưa được giải quyết; hồ sơ nộp tại bộ phận Một cửa cấp huyện, nộp tại UBND cấp xã và đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý. Giải quyết ngay đối với những hồ sơ không có vướng mắc, hồ sơ phát sinh vướng mắc, khó khăn để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định, hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ; giao Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp để làm cơ sở cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2021.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, Quảng Ngãi và Bộ GD&ĐT là 2 đơn vị đứng chót bảng xếp hạng PAR INDEX. Trong đó, Quảng Ngãi đạt 73,25 điểm, ít hơn 0,18 điểm so với tỉnh đứng áp chót là Phú Yên

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI