Menu

Theo Tổng cục môi trường, việc dùng xỉ thép san lấp mặt bằng là hoạt động mới tại Việt Nam, cần rà soát, đánh giá một cách thận trọng các vấn đề về môi trường.
Trang 1 trong 1