Đặt mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với công bằng xã hội

27/01/2021 - 06:50

PNO - “Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần giải quyết. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của những tiến bộ khoa học công nghệ đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế, xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại biểu thực hiện nghi thưc chào cờ
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Sau diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng tiểu ban Văn kiện đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ XII, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo. 

Báo cáo chính trị cũng khẳng định, kinh tế vĩ mô của đất nước ta ổn định, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; sự thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng tiểu ban Văn kiện đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng tiểu ban Văn kiện đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020), đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên: nếu như năm 1989 chỉ đạt 6,3 tỷ USD/năm thì đến năm 2020, đã đạt khoảng 268,4 tỷ USD/năm. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt: thu nhập bình quân đầu người năm 1985 là 159 USD/năm, năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/năm.

Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế, xã hội và sự phát triển của đất nước, nhưng nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao (GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 6%/năm), tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng, đặc biệt nhiều quốc gia tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. Việt Nam được đánh giá là một trong mười nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất, một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. Những dấu ấn về kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng đã tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân”.

Quang cả nh phiên khai mạ c Đại hội XIII ẢNH: TTXVN
Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội XIII - Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”. 

“Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

“Với phương châm Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, đại hội khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Đại biểu Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM: Cần quan tâm đến cuộc sống, quyền làm chủ của nhân dân

Để đạt được mục tiêu mà đại hội đề ra, trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sự chung sức, chung lòng. Song song đó, cần quan tâm đến cuộc sống, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, trong đó bao gồm các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

Bà đề nghị các cấp chính quyền, đảng bộ cần lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên. Tất cả nhiệm vụ của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và phát triển đất nước, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều này đòi hỏi hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội. 

Diễm Chi (ghi)

Tiến sĩ Trần Du Lịch - thành viên tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ: Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ để tạo ra giá trị mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã có một định hướng chiến lược rất quan trọng, đó là đề ra mục tiêu đất nước phải đạt được những kết quả gì, trình độ phát triển như thế nào vào năm 2025, 2030 và 2045. Chính điều này sẽ giúp các địa phương, nhất là TPHCM, có hướng phát triển phù hợp với vị trí, vai trò của mình.

Theo tôi, cho đến nay, TPHCM vẫn là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của cả nước, là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì được vai trò đó, tôi nghĩ, cần phải có một số đổi mới trong các chính sách lớn, gần nhất là triển khai chiến lược 10 năm (2021-2030) theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Thứ nhất, cần có tư duy phát triển kinh tế vùng thay cho tư duy kinh tế tỉnh theo ranh giới hành chính. Đây là tư duy nhằm phát huy lợi thế của vùng, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm TPHCM và bảy địa phương lân cận.

Thứ hai, cần có một cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh hơn để tăng tính tự chủ đô thị cho những thành phố lớn, trong đó có TPHCM, là những đô thị đặc biệt. Sau khi TPHCM tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội liên quan đến phân cấp, phân quyền cho thành phố, tôi nghĩ nên mở rộng chủ trương này cho một số lĩnh vực đặc biệt như đầu tư xây dựng, một số hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến chuyên ngành như đất đai, nhà ở và nhất là tăng tính tự chủ về tài chính.

Tư duy mới phải khuyến khích được địa phương tăng nguồn thu, huy động được nguồn thu theo cơ chế tăng thu để chăm lo phúc lợi tốt hơn cho người dân địa phương, cũng như đầu tư tốt hơn cho hạ tầng và dịch vụ đô thị.

Cuối cùng, tôi cho rằng, để tận dụng được cơ hội của thời đại, cần đẩy nhanh tiến trình số hóa nền kinh tế, trong đó gắn với đổi mới sáng tạo. TPHCM là nơi đang tiếp tục hình thành các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, rất cần ứng dụng công nghệ số và đó cũng là điểm mạnh của TPHCM. Tôi tin TPHCM có thể thực hiện được nếu có cơ chế phân cấp, phân quyền, từ đó tạo ra các giá trị mới phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ số 4.0.

Quốc Ngọc (ghi)

Tăng trưởng chậm nhưng bền vững 

Phát biểu bên lề đại hội, đại biểu khách mời Lê Anh Tiến - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 - cho biết anh đồng tình với đánh giá trong dự thảo báo cáo chính trị về những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học chủ yếu qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội (2011-2020).

Về kinh tế, bản dự thảo đề ra mục tiêu “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD/người, theo anh, tăng trưởng 7%/năm có nghĩa là Việt Nam hầu như không bị ảnh hưởng xấu của đại dịch COVID-19 trong dài hạn và giữ nguyên những lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực, tài nguyên, đất đai cũng như lợi thế so sánh với các nước đang phát triển khác cho tới năm 2030.

Mục tiêu tương đối tham vọng này sẽ mang lại những sức ép nhất định lên nhiều thành phần như hạ tầng, con người, nhân sự, trình độ, môi trường sống. “Tôi nghĩ GDP nên tăng chậm hơn nhưng bền vững, vào khoảng 4-5%/năm mà vẫn giữ được tổng nhu cầu của nền kinh tế đã tăng gấp rưỡi vào năm 2030, như vậy mới đủ đảm bảo được các chỉ tiêu đề ra trong quá trình phát triển kinh tế đất nước” - anh Tiến góp ý.

 

 

 

 
TIN MỚI