Đại hội “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”

25/01/2021 - 07:10

PNO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.

Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Có 1.587 đại biểu dự đại hội kỳ này, đông nhất trong 13 kỳ đại hội đảng toàn quốc, trong đó gồm 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên.

Dự đại hội lần này có 222 đại biểu nữ, chiếm 13,99%; có 175 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% tổng số đại biểu.

Các vị lãnh đạo Đảng tham quan gian triển lãm sách báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng - Ảnh: P.Cường
Các vị lãnh đạo Đảng tham quan gian triển lãm sách báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng - Ảnh: P.Cường

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng - nhận định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa định hướng tương lai, từ đó tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị đại hội đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Các dự thảo văn kiện trình đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Báo cáo chính trị trình đại hội lần này có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Ngay từ đầu tháng 10/2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập năm tiểu ban chuẩn bị đại hội, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế - xã hội, tiểu ban điều lệ đảng, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Đại hội XIII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành điều lệ đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội vì sự phát triển của nhân dân

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - cho biết dự thảo các văn kiện xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Văn kiện đã kết tinh ý kiến, trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có cả người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân cùng báo giới trong và ngoài nước. Có hơn 650 nhà báo tác nghiệp, đưa tin về đại hội lần này. Trong đó, hơn 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về đại hội.

Diễm Chi

 

 
TIN MỚI