Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3

16/12/2021 - 18:54

PNO - Tổng Bí thư ghi nhận kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 16/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 - Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đồng thời hoan nghênh việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trên cơ sở dự báo, đánh giá những tác động của tình hình thế giới, khu vực, thời cơ, thuận lợi, thách thức và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 16 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Quân ủy Trung ương xác định thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch về tổ chức lực lượng quân đội.

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Triển khai toàn diện Chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội; phát huy tốt vai trò Ban Chỉ đạo 1389 trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về những điều đảng viên không được làm.

Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chi Mai

 
TIN MỚI