Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

12/06/2021 - 14:44

PNO - Đó là phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần chú trọng làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo và nêu gương. Trong đó, học tập Bác là học tập tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính; thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

“Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát triển nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới…”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Trên đây là chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra tại 68 điểm cầu trên toàn quốc vào ngày 12/6.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng bí thư cho rằng hiện thực hóa việc làm theo Bác bằng các chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc giao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương phải đồng thời gắn bó với việc học tập và làm theo, phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; các cấp ủy Đảng và cơ quan chính quyền các cấp.

“Mỗi cán bộ đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng nhân dân noi theo. Phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dàm làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ sâu sắc thực tiễn thực sự, đoàn kết quy tụ, tạo động lực phát huy trí tuệ theo tinh thần Bác đã dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. Cứ làm đi, có hiệu quả thì dân tin!”, Tổng bí thư nhắc nhở.

Điểm cầu TPHCM kết nối cùng 67 điểm cầu tại các tỉnh thành trên toàn quốc.
Điểm cầu TPHCM kết nối cùng 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng sau hội nghị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, càng thiết thực và hiệu quả tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tam Bình

 
TIN MỚI