Ngành tuyên giáo xác định nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

24/12/2019 - 20:39

PNO - Chỉ đạo về công tác tuyên giáo năm 2020, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu ra nhiều nhiệm vụ quan trọng mà trên hết là tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành tuyên giáo phải xem việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Nganh tuyen giao xac dinh nhiem vu trong tam: tang cuong bao ve nen tang tu tuong cua Dang
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cũng là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: ngành tuyên giáo cần tham mưu với cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ông yêu cầu, ngay từ đầu tháng 2/2020 - nhân kỷ niệm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cần chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là thành tựu phát triển kinh tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng, chống tham nhũng…

Công tác chỉ đại, định hướng cần tạo được tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thế và lực của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; trên cơ sở đó cổ vũ, thúc đẩy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Ngành tuyên giáo cần chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, càng gần đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá, kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an - toàn xã hội. Do đó, ngành tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước.

Về công tác đấu tranh, phản bác, triệt phá tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, Internet và mạng xã hội, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành tuyên giáo tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để chủ động đấu tranh, xử lý kịp thời tin giả, xấu, độc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Cần phát huy vai trò chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ngành tuyên giáo cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí - xuất bản, truyền thông, làm chủ trận địa thông tin. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại. Trong năm 2020, cần tranh thủ các sự kiện đối ngoại quan trọng để thông qua truyền thông quốc tế quảng bá mạnh hơn, lan tỏa hơn về thành tựu đất nước, hình ảnh, vị thế của Việt Nam.

(Theo Dangcongsan.vn)

 
TIN MỚI