Huyện Bảo Lâm thiếu chỉ tiêu diện tích đất ở sau 2 năm sốt đất

05/04/2022 - 14:37

PNO - So với quy hoạch vùng năm 2022, diện tích đất ở trong quy hoạch sử dụng đất ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng quá định mức so với quy hoạch vùng là 713 ha.

UBND huyện Bảo Lâm vừa có báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về các khó khăn trong quá trình rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng vùng của huyện đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050.

Cụ thể, qua so sánh cơ cấu diện tích đất ở giữa quy hoạch vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050 và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 có sự chênh lệch (quy hoạch sử dụng đất lớn hơn quy hoạch vùng).

Qua số liệu kiểm kê hiện trạng sử dụng đất huyện Bảo Lâm năm 2021 đã được duyệt thì tổng diện tích đất ở địa bàn huyện Bảo Lâm là 1.226 ha (trong đó, đất ở đô thị 178 ha, đất ở nông thôn 1048 ha). Trong khi đó, theo quy hoạch vùng thì diện tích đất ở (hết năm 2021) là 879 ha (đất ở đô thị 95 ha và đất ở nông thôn 784 ha). Nếu so với quy hoạch vùng thì diện tích đất ở trong quy hoạch sử dụng đất đã sử dụng quá định mức so với quy hoạch vùng là 374 ha (đất ở đô thị 83 ha, đất ở nông thôn 264 ha).

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022, theo quyết định 420/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng, chỉ tiêu đất ở năm 2022 được phê duyệt là 400 ha. Như vậy đến hết năm 2022, tổng diện tích đất ở là 1.621 ha (trong đó, đất ở đô thị 217 ha, đất ở nông thôn 1404 ha), trong khi đó, theo quy hoạch vùng năm 2022 tổng diện tích đất ở là 908 ha (đất ở đô thị 98 ha và đất ở nông thôn 810 ha). Nếu so với quy hoạch vùng năm 2022 thì diện tích đất ở trong quy hoạch sử dụng đất đã sử dụng quá định mức so với quy hoạch vùng là 713 ha (đất ở đô thị 119 ha, đất ở nông thôn 594 ha).

H
Chỉ tiêu sử dụng đất ở tại huyện Bảo Lâm đang vượt quá định mức của quy hoạch vùng

Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên thì tính đến năm 2050, tổng diện tích đất ở theo quy hoạch vùng là 1.720 ha, so sánh với năm 2022 là 1.621 ha, thì kỳ quy hoạch vùng của huyện Bảo Lâm từ 2023 - 2050 còn 99 ha đất ở so với chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022. Nếu tính bình quân chỉ tiêu sử dụng đất ở trong quy hoạch vùng từ năm 2030 - 2050 so với diện tích đất ở đến năm 2022 thì mỗi năm tăng thêm 3,5 ha. "Như vậy, chỉ tiêu sử dụng đất ở theo quy hoạch vùng sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở và giảm nguồn lực đáng kể trong công tác thu ngân sách và thu hút nhà đầu tư" - UBND huyện báo cáo.

Theo UBND huyện Bảo Lâm, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa 2 loại quy hoạch là do đồ án quy hoạch vùng huyện Bảo Lâm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai thực hiện vào năm 2019 nhưng thời điểm này quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 chưa được triển khai và chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2022 của huyện phát sinh tăng thêm 804 ha. Đồng thời, do cách tính toán về chỉ tiêu sử dụng đất giữa ngành tài nguyên môi trường và ngành xây dựng có sự khác nhau.

Để đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, quy hoạch nông thôn mới… huyện Bảo Lâm đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021 - 2030, để UBND huyện căn cứ xây dựng các quy hoạch phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, tại huyện Bảo Lâm hiện có 12 đơn vị tài trợ đã có văn bản của Sở Xây dựng và UBND tỉnh với tổng diện tích 50.804 ha/58.000 ha ngoài lâm nghiệp, nên nhu cầu về đất phi nông nghiệp, trong đó có đất ở, rất lớn. 

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI