TPHCM không tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội để tập trung phòng chống dịch

30/07/2021 - 17:01

PNO - Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội TPHCM vừa có thông báo về việc thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, do hiện nay TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thông báo không tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan thông tin rộng rãi kết quả kỳ họp thứ nhất đến cử tri; đồng thời tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM trước ngày 20/8 để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo báo cáo kết quả, tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, trong đó gợi mở, nhấn mạnh những định hướng lớn, quan trọng để Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp đã báo cáo kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách của đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp và bầu được 499 đại biểu Quốc hội, 266.022 đại biểu HĐND các cấp. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu hợp lý.

Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Theo đó, đã bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Đồng thời, phê chuẩn 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã thảo luận, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Cụ thể, những tháng đầu năm 2021 đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giữ vững quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội; tiếp tục tăng cường quan hệ đối ngoại…

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV 

Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 với 23 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia và mức vốn bố trí cho từng dự án; tập trung đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng, trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu trên cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Qua đó, yêu cầu các cơ quan đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; khẩn trương nghiên cứu để kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, pháp lệnh, nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, khắc phục các vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giám sát để triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trong đó, khẳng định cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, kiểm soát đại dịch COVID-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021. Đồng thời, giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch. Bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân.

TPHCM không tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố sẽ được các d0o7n vị tổng hợp
TPHCM không tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố sẽ được các đơn vị tổng hợp, gửi về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM trước ngày 20/8

Đối với việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, cho thấy cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm vui, phấn khởi về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19… Đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tạo đột phá trong điều hành để phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết vướng mắc, bất cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật…

Tuyết Dân

 
TIN MỚI