Menu

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ điều này dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông, không đồng bộ… gây phức tạp cho công cuộc tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Trong khát vọng hòa bình của dân tộc này luôn chứa đựng sức mạnh tự vệ, sức sống chủ quyền, nơi từng tấc đất, mỗi đầu ngọn sóng.
Trang 3 trong 21