Tăng trưởng nhanh, nhưng phải bền vững

09/10/2019 - 06:52

PNO - Điều quan trọng được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý là các kế hoạch hướng đến tăng trưởng nhanh, nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong ngày làm việc thứ hai (8/10), Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các đại biểu đã làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 2011).

Tang truong nhanh, nhung phai  ben vung
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trước các phiên thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Trung ương phải căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội để tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và 10 năm 2011-2020 được đề ra tại hai kỳ đại hội của Đảng.

Dựa trên tình hình thực tế đất nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải xác định rõ ràng, đúng đắn vị thế cũng như động lực, nguồn lực của đất nước, sức mạnh của dân tộc trước khi bước vào nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội mới. Ngoài ra cũng cần chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra trong suốt nhiệm kỳ.

Điều quan trọng được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý là các kế hoạch hướng đến tăng trưởng nhanh, nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô. Việc phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa, phát triển xã hội, con người và bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hòa. Hệ thống pháp luật, chính sách phải được ưu tiên tập trung xây dựng, hoàn thiện và sát thực tế. Hệ thống luật pháp, chính sách đó cũng phải được tổ chức thực hiện nghiêm.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của đại hội, căn cứ để xây dựng các văn kiện khác, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phải tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như diện mạo của đất nước sau 30 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh và cần tập trung vào 10 năm gần đây, từ đó nêu ra những mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng) và đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước).

Trên tất cả, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương phải chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế và yếu kém còn tồn tại cho thật đúng, thật sát với tình hình đất nước, trong bối cảnh quốc tế và khu vực. Những mục tiêu, chiến lược phải mang tính khả thi, phù hợp với thực tế đất nước, với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới đối với nước ta.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh những chính sách, biện pháp để khắc phục yếu kém, hạn chế trong việc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng; các chính sách về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội, tôn giáo, thông tin, truyền thông…

Ngoài việc phải đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đến cải cách hành chính, bảo vệ tài nguyên môi trường, việc quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công - những vấn đề nóng trong thời gian qua được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. 

Đức Hưng

 
TIN MỚI