Khai mạc Hội nghị Trung ương 11

07/10/2019 - 07:52

PNO - Hội nghị Trung ương 11 khai mạc sáng nay - 7/10, dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, chuẩn bị các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII, trong suốt một tuần làm việc.

Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011, (Cương lĩnh 2011); Dự thảo Báo cáo về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021 - 2025…

Khai mac Hoi nghi Trung uong 11
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Góp ý cho Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011, trong cuộc họp ngày 6/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, bám sát các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đã nêu và đối chiếu với Cương lĩnh 2011. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, việc đánh giá phải mang tính tổng kết về những dấu ấn nổi bật, những tồn tại, hạn chế; cần cô đọng, sát thực tế và tập trung vào những nét lớn, không theo lối mòn.

B.T.N

 
TIN MỚI