Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng ban Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

16/12/2021 - 21:42

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo gồm: Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch TPHCM Lê Hòa Bình làm Phó Trưởng ban, hỗ trợ trưởng và phó ban còn có 17 ủy viên thuộc các sở, ban, ngành của thành phố.

Theo quyết định, các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định. Ban Chỉ đạo được phép sử dụng con dấu của UBND TP. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo , tổ chuyên viên giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành.

Chủ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các chủ trương, chính sách liên quan đến nhà ở và phát triển, quản lý thị trường bất động sản.

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách, phương thức hoạt động có liên quan đến các công tác phát triển nhà ở và phát triển, quản lý thị trường bất động sản phục vụ cho chỉ đạo của Thành uỷ và UBND TPHCM.

Chỉ đạo hoạt động và kiểm tra các sở, ngành có liên quan và UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện việc thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và phát triển, quản lý thị trường bất động sản.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Đề xuất các chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở phát triển, quản lý thị trường bất động sản; tình hình biến động của thị trường bất động sản trên địa bàn TP và báo cáo cho UBND TP, Bộ Xây dựng và Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI