Văn kiện trình Đại hội XIII nhấn mạnh nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp phát triển

23/01/2021 - 10:03

PNO - Văn kiện trình Đại hội XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nhấn mạnh nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp phát triển.

Chiều 22/1, ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao đổi với báo chí một số thông tin liên quan về dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tại cuộc họp báo.
Ông Nguyễn Xuân Thắng trao đổi với báo chí chiều 22/1

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, công tác xây dựng văn kiện rất kỹ lưỡng, công phu ngay từ khi Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thành lập các tiểu ban. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng quán triệt sâu sắc các nguyên tắc chuẩn bị văn kiện. Điểm mới đầu tiên khi xây dựng văn kiện thể hiện ở cách tiếp cận vì không chỉ nhìn nhận 1 nhiệm kỳ mà còn gắn với tổng kết thực hiện Cương lĩnh, đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước không chỉ 5 năm mà còn đến giữa thế kỷ.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, quá trình xây dựng văn kiện được triển khai nhiều vòng, từ Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến vào đề cương chi tiết đến các hội nghị sau đều cho ý kiến về các dự thảo. Đến nay đã có dự thảo hoàn chỉnh, cập nhật thực tiễn mới, nhất là đánh giá đất nước trong năm 2020 - năm đặc biệt khó khăn với ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là dịch COVID-19 nhưng cho thấy nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định truyền thống đoàn kết của người Việt Nam.

Ông Thắng nhấn mạnh: Quá trình chuẩn bị, tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng quán triệt tinh thần dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Văn kiện lần này đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo, định hướng và các đột phá phát triển, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp phát triển. Điều đó thể hiện rõ ở việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XII của Đảng đặt trong thực tiễn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm thực hiện Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011.

Tại dự thảo văn kiện, việc xây dựng Đảng được cụ thể thành 10 nhiệm vụ, cho thấy ta tổng kết thực tiễn nhiều nhiệm kỳ, nhất là khóa XII trong xây dựng Đảng gắn với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã củng cố được niềm tin của nhân dân. Các bài học rút ra cũng rất mới, đặc biệt là việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, văn kiện Đại hội XIII thể hiện gắn kết chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn và lý luận. Văn kiện thể hiện sự kế thừa kết quả đạt được, đồng thời phải phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới. Kiên định và khẳng định kết quả đạt được là của nhiều nhiệm kỳ, với nhiều thành tựu quan trọng và dấu ấn nổi bật.

Có cả kiều bào ở nước ngoài tham gia góp ý xây dựng văn kiện Đảng

Liên quan đến quá trình chuẩn bị, soạn thảo, lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - cho rằng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần này đã được sự đóng góp trí tuệ, tình cảm, tiếp thu nguyện vọng của đồng bào các giới, từ các công nhân, trí thức, người lao động, thanh niên, phụ nữ, lực lượng vũ trang cho đến kiều bào ta ở nước ngoài...  Sự tiếp thu các ý kiến góp ý thể hiện trong văn kiện với những nội dung rất cụ thể. Có thể nói, dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.  

Nghi Anh

 
TIN MỚI