Học tập Bác Hồ về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

12/06/2021 - 21:09

PNO - Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Báo cáo chuyên đề, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng đây là chuyên đề phản ánh nguồn động lực then chốt và cơ bản nhất đối với sự phát triển đất nước ta trong những năm sắp tới. Vì thế, cần gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, GS.TS Phùng Hữu Phú đề xuất việc quán triệt và thực hiện đúng đắn các quan điểm chỉ đạo kiên định đường lối đổi mới, những nguyên tắc xây dựng Đảng. Đặc biệt là quan tâm đến bồi dưỡng sức dân, phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân. Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, mọi đường lối, chính sách của Đảng - Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Từ đó, tạo điều kiện để nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường.

GS.TS Phùng Hữu Phú báo cáo chuyên đề.
GS.TS Phùng Hữu Phú báo cáo chuyên đề.

Cùng với đó, phát huy giá trị văn hóa, giá trị và sức mạnh con người, gắn với phát huy giá trị quốc gia và giá trị gia đình để tạo đột phá phát triển; chú trọng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, toàn diện. “Muốn phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường của nhân dân thì Đảng phải làm tốt sức mạnh của mình. Cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt phải phấn đấu theo một hình mẫu mới “6 dám” – dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua khó khăn, dám đổi mới sáng tạo vì cái chung. “6 dám” này chính là tự lực tự cường. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu hãy làm gương đi. Và hơn lúc nào hết, từng cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải thực sự là tấm gương về khát vọng phát triển!”, GS.TS Phùng Hữu Phú phân tích.

Ngoài ra, chúng ta phải thực sự coi trọng môi trường dân chủ, nhân văn và sáng tạo với mọi ý tưởng, mong muốn sáng tạo đều được trân trọng, được tạo điều kiện; chú trọng tổ chức các phong trào lao động sáng tạo thiết thực hiệu quả, làm các công việc thực sự có lợi cho địa phương, có lợi cho đơn vị, có lợi cho từng người…

Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt TPHCM tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa năm 2021.
Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt TPHCM tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ XIII này với quyết tâm được sự chuyển biến ở 3 nội dung là: đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo; việc nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ trì, cao cấp.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thách thức góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tam Bình

 
TIN MỚI