Menu

Đổi mới nội dung chương trình giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở

07:31 08/08/2015

pno
Bên những đổi mới của chương trình giáo dục hướng nghiệp (THPT) thì cấp Tiểu học và THCS ở Chương trình phổ thông mới có nhiều điểm khác lạ.

Bằng hoạt động trải nghiệm của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người kiến thiết và tổ chức các hoạt động cho chính mình nên học sinh không những biết cách tích cực hoá bản thân, khám phá bản thân, điều chỉnh bản thân mà còn biết cách tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sống và biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm.

Đặc biệt, ở giai đoạn này, mỗi học sinh cũng bắt đầu xác định được năng lực, sở trường, và chuẩn bị một số năng lực cơ bản cho người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm.

Dự kiến khung chương trình giáo dục cơ bản:

Giai đoạn GD

CƠ BẢN

Cấp học

Tiểu học

Trung học cơ sở

Lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Các môn học và số tiết trung bình trong 1 tuần của từng
môn học

Tiếng Việt (BB)

Ngữ văn (BB)

12

12

8

6

6

4

4

4

4

Ngoại ngữ 1 (BB)

Ngoại ngữ 1 (BB)

4

4

4

3

3

3

3

Ngoại ngữ 2 (TC1)
Tiếng dân tộc (TC1)

Ngoại ngữ 2 (TC1)
Tiếng dân tộc (TC1)

Toán (BB)

Toán (BB)

3

3

6

6

6

4

4

4

4

Giáo dục lối sống (BB)

Giáo dục công dân (BB)

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Thể dục (BB) - Thể thao (TC3)

Thể dục (BB) - Thể thao (TC3)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Âm nhạc (TC3) - Mỹ thuật (TC3)

Âm nhạc (TC3) - Mỹ thuật (TC3)

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Cuộc sống quanh ta (BB)

Tìm hiểu XH (BB)

Khoa học XH (BB)

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Tìm hiểu TN (BB)

Khoa học TN (BB)

2

2

4

4

4

4

Kỹ thuật (TC3) – Tin học (TC3)

Tin học (TC3)

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Công nghệ (TC3)

1,5

1,5

1,5

1,5

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (TC3)

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (TC3)

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Nghiên cứu khoa học kỹ thuật (TC1)

Tự học có hướng dẫn

4

4

2

2

2

Số tiết/tuần

32

32

32

32

32

28

28

28

28

Theo Giaoduc.net