TPHCM phân bổ 3.426 căn hộ, nền đất để phục vụ tái định cư cho người dân

29/06/2021 - 10:39

PNO - UBND TPHCM vừa có quyết định phân bổ quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước cho UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện để phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

Cụ thể, UBND TPHCM phân bổ cho UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện sử dụng 3.426 căn hộ và nền đất (trong đó 2.396 căn hộ và 1.030 nền đất), gồm: 781 căn hộ thuộc Chương trình 12.500 căn phục vụ tạm cư, tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 24 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Khu Công nghệ cao; l61 nền đất phục vụ cho dự án tái định cư Thảo Cầm Viên; 1.615 căn hộ và 845 nền đất còn lại để giải quyết tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

TPHCM
TPHCM sử dụng 781 căn hộ thuộc Chương trình 12.500 căn phục vụ tạm cư, tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm

UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ, trong đó có danh mục cụ thể các dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng vốn ngân sách tương ứng với nguồn nhà, đất tái định cư được phân bổ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, phương án bồi thường và chính sách tái định cư được phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước UBND TP về sự phù hợp của nguồn nhà, đất phân bổ với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án.

Xem xét, ban hành quyết định giải quyết tái định cư đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không gây phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án. Chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành, sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh căn hộ...) từ việc chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được TP giao.

Định kỳ vào tuần cuối cùng của tháng 11 hàng năm, cập nhật số liệu về hiện trạng nhà ở, đất ở để sử dụng và đăng ký phân bổ quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện công tác thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư.

Sở Xây dựng kiểm tra, cập nhật, theo dõi tiến độ sử dụng nhà ở, đất ở của TP. Thủ Đức và các quận, huyện đã được phân bổ; tham mưu UBND TP việc điều chỉnh phân bổ số lượng nguồn nhà ở, đất ở trong trường hợp các quận, huyện có phát sinh nhu cầu cấp bách hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

Tham mưu UBND TP ban hành quyết định để tiếp tục tiếp nhận nguồn nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước chưa có nhu cầu sử dụng để quản lý theo quy định; tham mưu TP ban hành quyết định bán đấu giá đối với các căn hộ và nền đất đã có chủ trương bán đấu giá sau khi có ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính).

Giao Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP hướng dẫn giải quyết, điều chỉnh các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP phù hợp với nguồn nhà ở, đất ở được phân bổ trên cơ sở kiến nghị của UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI