Menu

Kết quả test nhanh cho thấy Tuấn âm tính với chất heroin và morphine. Riêng các loại ma túy khác, bệnh viện vẫn chưa thử vì thiếu trang thiết bị.
Trang 5 trong 1891