Menu

Ông Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi: "Cải cách hành chính trong đảng để ai hài lòng? Trước hết là đảng viên có quan hệ trong hệ thống đảng, cán bộ trong một cơ quan đảng, giữa các cơ quan đảng với nhau hài lòng...".
Trang 4 trong 17