Menu

Dũ cho rằng, mình là sinh viên đại học, thấy có tiền thì làm, không biết hành vi đó là phạm tội.

Đất đai sở hữu toàn dân. Nhà nước đại diện quản lý. Các nhà quản lý sai trong quản lý sử dụng đất và tài sản gắn trên đất, thay vì phải tự sửa sai, lại quay qua tước đoạt quyền sở hữu cuối cùng của nhân dân.
Trang 4 trong 885