Menu

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2019 sẽ giảm hơn 44.000 biên chế, trong đó có 5.500 công chức.

Khá nhiều chính sách quy định quyền lợi của cha mẹ,con cái có hiệu lực từ lâu nhưng đến nay vẫn còn mơ hồ,thậm chí mù tịt với nhiều người dân. Trong khi kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn đều đặn chi ra hàng năm…
Trang 4 trong 754