Học sinh mê hàng hiệu, "soi" hàng hiệu của nhau

22-06-2022 12:23:04
Thực tế, nhiều học sinh thích hàng hiệu, ảo tưởng về giá trị mà hàng hiệu mang lại nên sẵn sàng làm những việc sai trái để có tiền mua hàng hiệu.