Menu

Hội thi là buổi thực hành cuối khóa của các học viên sau 3 tháng học tập tại lớp “Kỹ thuật trang trí rau câu”.

Hội thi nhằm phổ biến pháp luật, đưa các nội dung về bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống nhằm thay đổi hành vi, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường, chung tay giám sát và bảo vệ môi trường.

Buổi tập huấn bao gồm 2 nội dung chính là thảo luận bảo vệ môi trường, thực trạng – tại sao phải phân loại rác thải tại nguồn và công tác tuyên truyền, giải pháp thực hiện.

Chương trình nhằm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp ở quận 6 có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực đáp ứng theo vị trí, nhiệm vụ công tác.
Trang 3 trong 49