Menu

Sở này đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân TP.HCM về thưc hiện các khoản thu, sử dụng học phí năm học mới. Chính sách này áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Ngoài lý do nghỉ học vì bệnh, học sinh ở bang Oregon sắp tới sẽ được nghỉ tối đa 5 ngày (xét trong vòng 3 tháng) với lý do sức khỏe tâm thần không bảo đảm, có những vấn đề tâm lý cần được hỗ trợ.
Trang 3 trong 13