Menu

Các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc được đánh giá là một trong những mô hình giáo dục thành công nhất của nền giáo dục cách mạng nước ta.

Chương trình giáo dục phổ thông mới có sự thay đổi khá toàn diện, từ phương pháp giáo dục đến nội dung chương trình. Như vậy, việc thi cử sẽ thế nào để phù hợp với thay đổi này?
Trang 2 trong 172