Menu

Hạnh Dung từng muốn chuyển thư này cho một người khác, trong lĩnh vực y tế chẳng hạn, để trả lời cho người viết thư, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy mình cũng liên đới trách nhiệm.

Con dâu tôi vừa mang chồng nó - là con trai tôi, đến tận nhà trả lại cho tôi. Quá bất ngờ và bức xúc, nhưng tôi cũng chưa biết làm sao.

Bạn hãy cố tìm cách hiểu và đánh giá cho được tính chất, mức độ mối quan hệ của anh ấy, và từ đó đưa ra đề nghị dứt khoát cách giải quyết, không để “hứa giả vờ cho qua chuyện".
Trang 5 trong 25